Základní škola Heřmanův Městec

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

 PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

Maximální počet žáků přijímaných do přípravné třídy Základní školy Heřmanův Městec, okres Chrudim pro školní rok 2019/2020 je dán vyhláškou č.48/2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (§7, odst. 1) v platném znění, tento počet je 15 žáků.

 

 Žáci budou přijímáni podle následujících kritérií:

 

  1. Splnění podmínek daných zákonem č.561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
  1. Místo trvalého bydliště v Heřmanově Městci

  2. Místo trvalého bydliště ve spádových obcích

 

Do přípravné třídy Základní školy Heřmanův Městec, okres Chrudim budou přijímáni žáci, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, na základě žádosti zákonných zástupců a  doporučení školského poradenského zařízení.  

Do přípravné třídy budou přijaty děti, které mají trvalý pobyt v Heřmanově Městci nebo v obci, která uzavřela s městem Heřmanův Městec Smlouvu o spolupráci při zajišťování povinné školní docházky.

V případě nenaplnění kapacity přípravné třídy budou přijímány děti s místem trvalého pobytu mimo Heřmanův Městec a s místem trvalého pobytu v obcích, které s městem Heřmanův Městec neuzavřely Smlouvu o spolupráci při zajišťování plnění povinné školní docházky.

 

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené zákonným zástupcem dítěte do žádosti o zařazení do přípravné třídy základní školy.

V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny žáky, kteří dané kritérium splňují, protože by došlo k překročení dané kapacity, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňujících daná kritéria. Losovat se budou čísla přidělená žákům při zápisu.  

 

 

V Heřmanově Městci 1.3.2019                                             Mgr. Jana Šindelářová

                                                                                                 ředitelka školy