Základní škola Heřmanův Městec

 Informace o zpracování osobních údajů ve škole

Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim, se sídlem nám. Míru 1 Heřmanův Městec 538 03, IČO: 70884064 ( dále jen „škola“ ), jako správce osobních údajů zpracovává:

a) pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o žácích následující typy osobních údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

Doba uložení osobních údajů: 45 let

 

b) pro zajištění evidence úrazů žáků v souladu s vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů, o žácích následující typy údajů:

jméno, příjmení, datum narození, zdravotní pojišťovna žáka.

Doba uložení osobních údajů: 10 let

 

c) z důvodu splnění smlouvy o žácích (zákonných zástupcích žáka) následující typy údajů:

jméno, příjmení, číslo účtu zákonného zástupce (bezhotovostní úhrada stravného školní jídelně),

jméno, příjmení, třída (evidence výpůjček knih ze školní knihovny).

 Doba uložení osobních údajů: po dobu trvání studia žáka ve škole a následně 2 roky po ukončení studia

 

d) na základě oprávněného zájmu o žácích (zákonných zástupcích žáka) následující typy údajů:

fotografie žáka (informování o činnosti školy a o průběhu školou pořádaných akcích na webových stránkách školy, ve školní kronice, nástěnkách ve škole, školních publikacích

a ročenkách, prezentace činnosti školy).

 jméno, příjmení, e mail zákonného zástupce (zasílání informací souvisejících s činností školy zákonným zástupcům).

Oprávněným zájmem školy je: prezentace školy, informování o činnosti školy a o průběhu studia žáků.

 Doba uložení osobních údajů: 10 let

 

 e) na základě veřejného zájmu o žácích následující typy údajů:

jméno, příjmení, třída, rok narození (zajištění účasti žáků v soutěžích a olympiádách, prezentace školních děl/prací žáka, organizování školních a mimoškolních aktivit),

 fotografie, audio a videozáznam žáka při činnostech zajišťovaných školou (propagace školy).

 Doba uložení osobních údajů: po dobu trvání studia žáka ve škole

 

Příjemci osobních údajů subjektů údajů mohou být v konkrétních případech:

a) orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány apod.)

b) externí poskytovatelé odborných a specializovaných služeb.

 

V případě, že jsou osobní údaje vyjma školou zpracovávané také zpracovateli, děje se tak na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen GDPR).

 Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti ochrany osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS: 483mmcm , e mailem na adrese skola@zshm.cz nebo poštou na adrese Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim, náměstí Míru 1, 538 03 Heřmanův Městec. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, práva na opravu nepřesných osobních údajů, práva na výmaz osobních údajů, práva na omezení zpracování, práva vznést námitku proti zpracování ( v případě, že škola osobní údaje zpracovává pro účely oprávněných zájmů svých nebo někoho dalšího), práva na přenositelnost údajů, práva podat stížnost u dozorového orgánu ( kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz), jakož i dalších práv podle GDPR.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je                       

							Ing.Petr Štětka
BDO Advisory s.r.o.
adresa: Karolínská 661/4
           186 00 Praha 8

tel.spojení: +420 734 647 701

email: petr.stetka@bdo.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů ve vztahu k uchazečům o zaměstnání

Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim, se sídlem nám. Míru 1 Heřmanův Městec 538 03, IČO: 70884064 ( dále jen „škola“ ), jako správce osobních údajů zpracovává:

jméno a příjmení, údaje o dosaženém vzdělání, kontaktní adresu, telefon nebo emailovou adresu.

Doba uložení osobních údajů: 1 rokNa školu je možné se k uplatnění práv v oblasti ochrany osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS: 483mmcm , e mailem na adrese skola@zshm.cz nebo poštou na adrese Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim, náměstí Míru 1, 538 03 Heřmanův Městec. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, práva na opravu nepřesných osobních údajů, práva na výmaz osobních údajů, práva na omezení zpracování, práva vznést námitku proti zpracování ( v případě, že škola osobní údaje zpracovává pro účely oprávněných zájmů svých nebo někoho dalšího), práva na přenositelnost údajů, práva podat stížnost u dozorového orgánu ( kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz), jakož i dalších práv podle GDPR.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je

							Ing.Petr Štětka
BDO Advisory s.r.o.
adresa: Karolínská 661/4
           186 00 Praha 8

tel.spojení: +420 734 647 701

email: petr.stetka@bdo.cz